ก.แรงงาน เตรียมเสนอแผน 2 ฉบับ บูรณาการขับเคลื่อนป้องกัน‘ค้ามนุษย์’ต่อ กขป.5

วันที่: 
06 พฤศจิกายน 2017

            ที่ประชุม คณะอนุฯ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) มีมติเห็นชอบเสนอแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ และผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากการหารือกับอียู ต่อที่ประชุม คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ หวังคุ้มครองดูแลลูกจ้างให้ปราศจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล

 

 


            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้นำ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ประจำปี 2560 ตามแผน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ประจำปี 2560 ได้แก่ ด้านการปฏิรูปกฎหมาย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย/ดำเนินคดี ด้านการป้องกัน/ช่วยเหลือ ด้านขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และ 2) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอันเนื่องจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน) ประจำปี ๒๕๖๐ ได้แก่ ด้านประสานงาน ด้านพัฒนากฎหมาย ด้านการป้องกัน ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย และด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยแผนทั้ง 2 ฉบับนี้จะเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุม กขป.5 ที่จะมีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้
            ส่วนความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวด้วยการสแกนม่านตา 22 จังหวัดทะเล ในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ โดยแบ่งเป็นกิจการประมง จำนวน 24,848 คน กิจการแปรรูปสัตว์น้ำจำนวน 3,499 คน ทั้งนี้ ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560 พบว่า สามารถจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวได้ทั้งสิ้น 28,347 คน จากเป้าหมายประมาณ 90,000 คน ซึ่งจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายใน 31 มีนาคม 2561 นี้


--------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
6 พฤศจิกายน 2560