ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

วันที่: 
07 พฤศจิกายน 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน คณะอนุกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน และคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐