ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ญี่ปุ่นจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น (สนร.ญี่ปุ่น) ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพระหว่างอาสาสมัครแรงงานจากกรุงโตเกียว จังหวัดอิบารากิและจังหวัดโทจิกิ รวมทั้งหน่วยงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อาทิ สนร.ญี่ปุ่น ฝ่ายกงสุล และฝ่ายการศึกษา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ (เล่าสู่กันฟัง) จิตอาสาด้านแรงงาน และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่แรงงานไทยและคนไทยประสบ เช่น ยาเสพติด การหนีวีซ่าฯ โดยนางวีริน ทาเคดะ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ดีเด่นคนแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่ปรึกษาฝ่ายกงสุลและ อทป.แรงงานฯ ต่อจากนั้นก็ได้ร่วมชมศาลเจ้าโทวโชกุ มรดกโลกซึ่งมีพิธีพาเหรดประจำปี ในช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมย่างขนมกรอบญี่ปุ่น (แผ่นเซมเบ้)ร่วมกัน โดยผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 24 คนต่างให้ความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์กันอย่างเป็นกันเองบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้