ก.แรงงาน กางแผน 3 ระยะ ระดมทุกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันสถานการณ์

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2017

            “เพชรรัตน์”รองปลัดแรงงาน เผย กระทรวงเตรียมแผนงาน 3 ระยะ ก่อน ระหว่างเกิดภัย และระยะฟื้นฟู พร้อมสำรวจข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือสถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ประสบภัยได้ทันสถานการณ์
          นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันและภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เช่น ภัยหนาวและภัยแล้ง กระทรวงแรงงานได้มีการทบทวนมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการ แนวทาง และงาน/โครงการที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการให้ความช่วยเหลือของแต่ละจังหวัดในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ
          นางเพชรรัตน์ กล่าวต่อว่า แผนงาน/โครงการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนั้น จะพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งได้กำหนดแผนการช่วยเหลือไว้ 3 ระยะ คือ 1) ก่อนเกิดภัย ได้มีการจัดเตรียมแนวทาง/มาตรการ สำรวจอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ จัดทำทะเบียนช่าง เปิดแอพพลิเคชั่นสารพัดช่าง ตรวจสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำคู่มือและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งจัดทำสุขาลอยน้ำ เป็นต้น 2) ระหว่างเกิดภัย ได้จัดเตรียมแผนการตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนกรณีนายจ้างหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย และ 3) ระยะฟื้นฟู ได้จัดเตรียมแผนการฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย อาทิ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ฝึกอบรมผู้ประสบภัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดหน่วยให้บริการด้านประกันสังคม อาทิ บริการรับเงินสมทบ รับแบบยื่นสิทธิประโยชน์นอกสถานที่ ให้บริการตอบข้อซักถาม จัดทีมแพทย์และพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น
         ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการติดตามสำรวจข้อมูลเป็นระยะมาพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือสถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที


---------------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
8 พฤศจิกายน 2560