ก.แรงงาน ตั้งเป้า สปก. 1.2 หมื่นแห่ง เข้าร่วม GLP ปี 61 ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย

วันที่: 
09 พฤศจิกายน 2017

           กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมสถานประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ตั้งเป้าปี 2561 สถานประกอบการเข้าร่วม 12,000 แห่ง พร้อมประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม กลุ่มอุตสาหกรรม ตามแนวทางประชารัฐ ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย

 

 


          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2560 แก่สถานประกอบการต่างๆ การปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001 - 2553) และการดำเนินงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย ตามแผนปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2561 ซึ่งจะมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ มีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน อาทิ งานพัฒนามาตรฐานแรงงาน งานรับรองมาตรฐานแรงงาน และงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน โดยเป้าหมายในปี 2561 จะส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน จำนวน 12,000 แห่ง ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์/ผลผลิตของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากการใช้แรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน
          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทยประจำปี 2561 เพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนงาน โครงการ กิจกรรมปกติ ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิแรงงานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวทางประชารัฐ โดยการทำงานประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน สมาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยนำแนวทางประชารัฐไปใช้เพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปสู่การบริหารกิจการอีกด้วย


---------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร - ภาพ/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ข้อมูล/
9 พฤศจิกายน 2560