ปลัดแรงงาน ย้ำ! แรงงานนอกระบบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียม

วันที่: 
09 พฤศจิกายน 2017

            ปลัดกระทรวงแรงงาน ย้ำ แรงงานนอกระบบมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ต้องได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมแรงงานในระบบ เตรียมพร้อมจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนา สร้างความมั่นคงยั่งยืน

    วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พบนางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ พร้อมด้วยนางอรพินท์ วิมลภูษิต ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ๕ ภูมิภาค ที่ขอเข้าพบเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในประเด็นการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ตามมาตรา ๔๐ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงานนอกระบบ และความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

    โดยในโอกาสนี้ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ได้ยื่นข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ในกรณีต่างๆ การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ การแต่งตั้งให้มีอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีวอนามัยแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ 

    ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการหารือว่า ข้อเสนอที่กลุ่มตัวแทนแรงงานนอกระบบเสนอ ทางกระทรวงแรงงานขอรับไว้พิจารณาและจะพยายามขับเคลื่อนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญและมีจำนวนมากถึง ๒๐ ล้านคน ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นเป้าหมายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้คนไทยมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงและได้รับสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกันทุกกลุ่ม ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เสนอปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ที่มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเรื่องเข้าครม.เพื่อพิจารณา นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้เตรียมจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากกลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  

------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา  เนาวรังษี - ข่าว/

สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐