ก.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน

วันที่: 
14 พฤศจิกายน 2017

            วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Ms. Ping Lu ประธานสถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน (Radio Taiwan International: RTI) และคณะ ในโอกาสที่มาเยือนกระทรวงแรงงาน ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยสถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๔๗๑ นับเป็นสถานีวิทยุที่ประสบความสำเร็จ ส่งกระจายเสียงจากไต้หวันครอบคลุมทั่วโลก ทั้งหมด ๑๓ ภาษา รวมถึงภาษาไทย มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาด้านประชาธิปไตย ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของไต้หวัน ปัจจุบันรายการภาคภาษาไทยมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ฟังหลายช่องทางมากขึ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง โดยเฉพาะแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศไต้หวัน ที่ผ่านมา สถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวันได้ทำงานร่วมกับสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งยังเป็นภาคีเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน อันเป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยในไต้หวันอีกด้วย

 

 

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ – ข้อมูล/

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐