ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน ‘To Be Number One’

วันที่: 
15 พฤศจิกายน 2017
          วันนี้ (14 พ.ย. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2561 (แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรองประธาน) โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One แต่งตั้งขึ้นในปี 2545 มีกรมสุขภาพจิต ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้บริหารระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนดการประชุมปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปี 2560 รวมทั้งนโยบายและแผนการดำเนินงาน  ในปี 2561 เพื่อให้องค์ประธานทรงทราบและทรงมีวินิจฉัย และให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางการดำเนินงานปี 2561 จากองค์ประธาน ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการโครงการระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ข้อมูล
14 พฤศจิกายน 2560