ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

วันที่: 
15 พฤศจิกายน 2017

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนแม่บทส่งเสริมคูณธรรม กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุม Executive Operation Room อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

---------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐