ก.แรงงาน ประชุม คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่: 
15 พฤศจิกายน 2017

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่๑/๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุม Executive Operation Room อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

----------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐