ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

วันที่: 
16 พฤศจิกายน 2017
          วันนี้ (15 พ.ย. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 11/2560 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมหารือประเด็น การเสนองบการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่สำนักงานการตรวจเงินตราแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อรัฐมนตรี การขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (2560 - 2562) และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 8 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ฮิดเดน เอดจ์ สตูดิโอ จำกัด 2) บริษัท วิชโปร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3) บริษัท เพาเวอร์ อี. พลัส จำกัด 4) บริษัท รักษาความปลอดภัย พุทธรักษ์โภคทรัพย์ จำกัด 5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ขรวัสดุก่อสร้าง 6) บริษัท ทุ่งคา จำกัด 7) บริษัท โคโค่ อีซี่ จำกัด 8) บริษัท รักษาความปลอดภัย เคทีพี.  เซอร์คอพส์ จำกัด ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
15 พฤศจิกายน 2560