ก.แรงงาน พิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวง

วันที่: 
16 พฤศจิกายน 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐