‘ปลัดจรินทร์’ สั่งการแรงงานจังหวัดพื้นที่ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว บูรณาการอำนวยความสะดวกให้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น

วันที่: 
20 พฤศจิกายน 2017

           ปลัดแรงงานสั่งการแรงงานจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและกัมพูชาทั่วประเทศบูรณาการอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อให้กระบวนการออกเอกสารต่างๆ มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น
          นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวง เปิดเผยว่า นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในพื้นที่ซึ่งจัดให้มีศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาและกัมพูชาตั้งอยู่บูรณการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยการจัดเวรออกไปตรวจสอบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อเพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันในช่วงระยะเวลาผ่อนผันถึง 31 ธันวาคม 2560 นี้ โดยไม่เกิดการร้องเรียนในประเด็นต่างๆและรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งเบื้องต้นทุกจังหวัดรับทราบและได้รับไปดำเนินการอย่างแข็งขันทั้งนี้กระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและกัมพูชามีกระบวนการเริ่มตั้งแต่การออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของประเทศต้นทาง การตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขการตรวจลงตราวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวีซ่า (VISA Non Immigrant L- A) และการออกใบอนุญาตทำงาน (WP)โดยกระทรวงแรงงาน
           “ทางการเมียนมาได้เข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติในพื้นที่ 10 จังหวัด 11 แห่งคือจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาคร (2 แห่ง) นนทบุรี ปทุมธานีนครสวรรค์ เชียงใหม่เชียงรายตากระนองและสงขลาส่วนทางการกัมพูชา มีศูนย์ตรวจสัญชาติ 3 แห่งได้แก่ จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละศูนย์สามารถให้บริการได้ 1,000 - 1,400 คนต่อวัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1694 ”นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

--------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
20 พฤศจิกายน 2560