ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๘

วันที่: 
20 พฤศจิกายน 2017

            กระทรวงแรงงาน สร้างข้าราชการใหม่ ๑๐๑ คน เน้นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน พร้อมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และแอปพลิเคชั่น เพื่อให้การทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และรายงานได้อย่างทันการ รวมถึงไม่ทุจริต คอรัปชั่น พร้อมพัฒนาตนเองเป็นแรงผลักดันภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนระยะ ๒๐ ปี

 

 

 

            นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๑๘ ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ขอให้ข้าราชการใหม่ทุกท่านมีปณิธานที่แน่วแน่ในการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างความสุขสู่ประชาชน มาเป็นแนวทางในการทำงาน รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น ตลอดจนต้องมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และต้องทำงานเชิงรุก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานและกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลก และหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นแรงผลักดันภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนระยะ ๒๐ ปี ที่ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

            นายวิวัฒน์ฯ ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ต้องการให้ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๘ มีการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และแอปพลิเคชั่นในการสร้างเครือข่ายกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และรายงานได้อย่างทันการ

            ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นข้าราชการบรรจุใหม่จากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๐๑ คน จากกรมการจัดหางาน ๓๘ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๓๗ คน สำนักงานประกันสังคม ๑๓ คน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๓ คน

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ