ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ ๑๙

วันที่: 
23 พฤศจิกายน 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ ๑๙ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๑ ของคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง รวมถึงร่างระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

 

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สมภพ ศีลบุตร ภาพ