ปลัดแรงงาน มอบนโยบายผู้บริหาร กรมสวัสดิการฯ

วันที่: 
24 พฤศจิกายน 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกรมฯ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การทำงานต่อจากนี้ต้องมองที่เป้าหมายของการทำงานทำให้ประชาชนดีขึ้น และอย่ามองเป็นงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ให้มองเป้าหมายการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ซึ่งจะทำให้งานประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงาน ทุกระดับไม่เฉพาะระดับสูงแต่ต้องในระดับล่างด้วย และต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการประชาชนรวมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อให้บริการข้อมูล รับเรื่อง ตอบข้อซักถาม และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ อีกทั้งข้าราชการต้องไม่มีช่องว่างระหว่างกัน และกับพี่น้องประชาชน เพื่อให้ได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนด้านแรงงาน และต้องทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ทำ ไม่ใช้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ ซึ่งขอให้ทุกท่านช่วยกันทำงาน และพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นไปด้วยความถูกต้อง และยุติธรรม

 

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ