ก.แรงงาน พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพ อสร. ทุกพื้นที่ รองรับ Thailand 4.0

วันที่: 
27 พฤศจิกายน 2017

 กระทรวงแรงงาน พร้อมส่งเสริมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแรงงานทุกพื้นที่ เน้นย้ำเป็นกลไกสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงลงสู่ประชาชน เร่งพัฒนาศักยภาพรองรับ Thailand 4.0

 นางเพชรรัตน์  สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร วันนี้ ( ๒๗ พ.ย. ๖๐) โดยกล่าวว่า การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานผลักดันและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน รวมถึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านแรงงานร่วมกัน ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับอาสาสมัครแรงงาน และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่ได้อุทิศตนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือแก่อาสาสมัครแรงงานให้สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืองานกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี งานอาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง จึงเชื่อมั่นว่าพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ไปขับเคลื่อนงานอาสาสมัครแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมถึงพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 

 

“กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีศักยภาพรองรับการทำงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคาดหวังให้แต่ละจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงานนำผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ ไปพัฒนางานร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด และในภาพรวมของงานอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว /

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐