ย้ำ! บอร์ดค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่เคาะ ไตรภาคีมั่นใจเกณฑ์พิจารณาทุกปัจจัยรอบคอบ

วันที่: 
27 พฤศจิกายน 2017

“จรินทร์” ปลัดแรงงาน ย้ำชัด กระบวนการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 61 ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้าย

       “จรินทร์” ปลัดแรงงาน ย้ำชัด กระบวนการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 61 ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้าย

       นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2561 ว่า ขณะนี้กระบวนการพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายว่ามีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำออกมาเป็นเท่าไหร่ อย่างไร  ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  โดยมีปัจจัยการพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับในปัจจุบัน ดัชนีชี้วัดค่าครองชีพ อัตราค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อ มาตรฐานค่าเฉลี่ยค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP เป็นต้น อีกทั้งมีการเพิ่มตัวชี้วัดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

        ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ในการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ ในแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกัน เป็นไปตามบริบทของแต่ละจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้าง เป็นลักษณะไตรภาคี มีทั้ง ฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ ประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ มากกว่านั้น ก่อนการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง  จะต้องผ่าน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาตรวจสอบ เพื่อความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

         “ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแรงงานแรกเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้ได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด  แต่หากแรงงานได้พัฒนายกระดับฝีมือของตนเองให้มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งขณะนี้ประกาศใช้แล้ว 67 สาขาอาชีพ  และอยู่ระหว่างรอประกาศอีก 16 สาขาอาชีพ ทั้งนี้ การที่จะเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ทุกฝ่ายควรจะให้ความสำคัญกับศักยภาพแรงงานเป็นลำดับแรก” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายสุด


-----------------------------------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
27 พฤศจิกายน 2560