ก.แรงงาน เน้นขรก.ใหม่ รุ่นที่ ๑๘ ใฝ่เรียนรู้ สามัคคี มุ่งขับเคลื่อนภารกิจ

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2017

          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางเพชรรัตน์  สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๑๘ ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนงานในระดับปฏิบัติของกระทรวงแรงงานให้เกิดประสิทธิผล จึงขอให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีไม่แบ่งแยก รู้จักใฝ่เรียนรู้ และมุ่งพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

          ในการนี้ นางเพชรรัตน์ฯ ยังได้ประดับเครื่องหมายอินทรธนูแก่ข้าราชการใหม่สังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๓ คน กรมการจัดหางาน ๓๘ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๓๗ คน และสำนักงานประกันสังคม ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ คน

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐