ก.แรงงาน ร่วมสัมมนา Gracious Hospitality and Tourism towards 2030

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2017
           วันนี้ (29 พ.ย. 60) นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติจัดโดย วิทยาลัยดุสิตธานี ในหัวข้อ “Gracious Hospitality and Tourism towards 2030” มีผู้เข้าร่วมได้แก่องค์ปาฐกถา นักวิชาการ นักวิชาการ บุคคลชั้นนำทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการซึ่งส่วนใหญ่จากต่างประเทศมาร่วม โดยมีการนำเสนอเอกลักษณ์ของการสร้างประสบการณ์และการรับรู้ของความมี “อัธยาศัยไมตรี” ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในการนี้ได้รับแจ้งจากคณะผู้บริหารดุสิตธานีมีความประสงค์ขอเข้าหารือในการประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งขณะนี้มีความต้องการแรงงานไทยเพิ่มเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมดุสิตธานี ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
30 พฤศจิกายน 2560