‘บิ๊กอู๋’ ลั่น การตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ต้อง ‘สะดวก เป็นธรรม รวดเร็ว’

วันที่: 
01 ธันวาคม 2017
          รมว.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลแรงงานเมียนมา กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้บริการชาวเมียนมาด้วยความสะดวก เป็นธรรม รวดเร็ว
 
 
          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ วันนี้ (1 ธ.ค. 60) เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการอำนวยความสะดวกนายจ้าง - ลูกจ้าง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดความคล่องตัวแก่ผู้มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการใช้เวลารวมกันเกินกว่า 14 ชั่วโมง ขาดการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในศูนย์ ต่างหน่วยงาน ต่างทำงาน ทั้งนี้ แรงงานทั้งหมดมีประมาณ 2 ล้านคน ดำเนินการแล้วประมาณ 8 แสนคน ซึ่งรัฐบาลมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.61 ดังนั้น จึงมอบหลักการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการแรงงานชาวเมียนมาด้วยความ“สะดวก เป็นธรรม รวดเร็ว” โดยมอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แห่งนี้ ร่วมบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติ เมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ ในการวางระบบการทำงานทั้งหมด มีการแยกประเภทของบัตรคิวตามอาชีพและจัดให้มีช่องทางพิเศษ เพื่อลดเวลาและขั้นตอนที่ใช้เวลานาน ให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้เต็มเวลา ต้องไม่มีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะซึ่งจะมีตำรวจเข้ามาดูแล ต้องมีการจัดสถานที่ให้เกิดการลื่นไหลในทุกขั้นตอน ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องน้ำให้สะอาด ดำเนินการภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งเมื่อครบกำหนด ตลอดจนให้ทุกศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา ปฏิบัติงานตามแนวทางของศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ
          ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 29 พ.ย.60 พบว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ สามารถออกหนังสือรับรองบุคคล หรือ CI ให้แก่แรงงานเมียนมา จำนวน 123,000 คน และสามารถออกหนังสือรับรองที่ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน จำนวน 36,912 คน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
1 ธันวาคม 2560