“บิ๊กอู๋” ชื่นชมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ นำเงินเข้าประเทศกว่าแสนล้านบาทต่อปี

วันที่: 
08 ธันวาคม 2017

            พลตำรวจเอกอดุลย์ฯ ให้โอวาทคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ แนะสร้างความเชื่อถือให้นายจ้างเห็น คนไทยมีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัยที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไม่ว่าจะเป็นสุรา ยาเสพติด และการพนัน  รู้เขา รู้เรา นำความรู้ ประสบการณ์ ภาษา และทักษะที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเมื่อเดินทางกลับ

 

 

 

            พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้โอวาทคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่ทุกคนได้มีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าไปในนามประเทศไทย ด้วยเกียรติภูมิของชาติ เมื่อเดินทางไปทำงานในต่างประเทศแล้วขอให้สร้างความน่าเชื่อถือให้นายจ้างได้เห็นว่า คนไทยมีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัยที่ดี เพื่อส่งผลให้คนไทยรุ่นต่อไปได้มีโอกาสไปทำงานกับนายจ้างต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดคือขอให้ดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรง เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากบ้านและครอบครัว รวมถึงอย่างได้เกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสุรา ยาเสพติด และการพนัน เพราะจะทำให้สูญเสียทั้งสุขภาพและรายได้ที่ส่งกลับให้ครอบครัว อีกทั้งเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ขอให้นำความรู้ ประสบการณ์ ภาษาและทักษะต่างๆ รวมทั้งระเบียบวินักที่ได้รับจากการทำงานในต่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยการทำงานในสถานประกอบการในประเทศหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น พร้อมอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

 --------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ