ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุฯ ยกร่างกฎหมายเพื่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘

วันที่: 
08 ธันวาคม 2017

             นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเพื่อการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๘๘ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

---------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ภาพ/
8 ธันวาคม 2560