ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ( หัตถบำบัด) ระดับ 2 ณ กรุงเบอร์ลิน


ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ( หัตถบำบัด) ระดับ 2 ณ กรุงเบอร์ลิน

 

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย โดยจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560  ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมีนางสาวพิมพาภรณ์  ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว
 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 54/2560
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
25 พฤศจิกายน 2560