นายกฯ เปิดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ลั่น รัฐบาลเร่งดำเนินคดี นายหน้าทุจริต

วันที่: 
09 ธันวาคม 2017

          นายกรัฐมนตรี นำประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เผย ปัญหาคอร์รัปชันถูกสะสมมานาน ย้ำ รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมาย เร่งรัดดำเนินคดีผู้กระทำผิด สร้างการรับรู้พิษภัยการทุจริต พร้อมปราบปราม คนให้ คนรับ สายนายหน้าเถื่อนให้หมดไป ลั่น รายเก่าหมดไป รายใหม่ต้องไม่เกิด

 

 


           นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 -2560 (ITA Awards)และรางวัลประกวดคำขวัญ "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน เป็นปัญหาที่ถูกสะสมมายาวนาน ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น รัฐบาลได้ตระหนักในเรื่องนี้ โดยดำเนินการทั้งการปรับปรุงกฎหมาย การเร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่า การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยของการทุจริต ซึ่งต้องเริ่มจากตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันสร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในทุกพื้นที่ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับ เพื่อให้รายเก่าหมดไป และรายใหม่ต้องไม่เกิดขึ้น อีกทั้งการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันนั้นต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่คนให้ คนรับ และกระบวนการสายนายหน้าเถื่อนให้หมดไปอีกด้วย
            ทั้งนี้ จากผลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี 2559 พบว่า มีจำนวน 126 ประเทศหรือคิดเป็น 2 ใน 3 มีค่าคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ส่วนประเทศไทยได้ 35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 และได้ลำดับที่ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศ
            สำหรับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti - Corruption Day) โดยในปีนี้ รัฐบาลร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชน ได้กำหนดจัดงานขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต


---------------------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
9 ธันวาคม 2560