คณะ IM Japan พบปลัดแรงงาน หารือโครงการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่น

วันที่: 
12 ธันวาคม 2017

          วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Kyoei Yanagisawa ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) องค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ (IM Japan) และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นและการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (MOU on the Technical Intern Training Program for Thai Technical Interns in Japan) ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

          โดยองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ (IM Japan) เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น มีภารกิจรับผู้ฝึกงานเทคนิคชาวต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนา สนับสนุนให้ประกอบอาชีพ การวิจัย และส่งเสริมเยาวชนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการร่วมกับ IM Japan ผ่านโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

 

---------------------------------------

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ – ข้อมูล/

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐