ก.แรงงาน กำชับเตรียมเสนอ ครม.พิจารณามาตรการเกี่ยวข้องแรงงานต่างด้าว

วันที่: 
12 ธันวาคม 2017

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแทน โดยปลัดกระทรวงได้กำชับให้กรมการจัดหางานเตรียมความพร้อมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการประเด็นแรงงานต่างด้าว ทั้งเรื่องพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๙ ธันวาคมที่จะถึงนี้ ตลอดจนได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานความคืบหน้าแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิมอย่างใกล้ชิด

 

 

 

            นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้ทำความเข้าใจกรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหนังสือขอความร่วมมือให้ข้าราชการพิจารณาปลูกผักในพื้นที่ว่างเปล่าของศูนย์ฯ นั้นว่า น่าจะเป็นการสื่อสารที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งในเรื่องนี้ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นว่าศูนย์หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดต่างๆ มีพื้นที่กว้างขวางสามารถนำไปทำเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานไว้ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนที่เข้ามาฝึกทักษะฝีมือกับทางศูนย์หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่มีเป็นจำนวนมาก เมื่อพบเห็นเกิดความสนใจและนำกลับไปทำที่บ้านก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยได้กล่าวว่า ผมยึดถือคติอยู่เสมอว่า “อย่าทำในสิ่งที่เราอยากทำ แต่เราต้องทำในสิ่งที่ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับผลจากการกระทำนั้นๆ อยากหรือต้องการให้เราทำ”

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ