ก.แรงงาน ทดสอบ จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน ขับเคลื่อน Safety Thailand

วันที่: 
12 ธันวาคม 2017

           ก.แรงงาน ทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง ผู้ผ่านการทดสอบสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้ กระตุ้นสังคมสร้างความตระหนัก สร้างเครือข่ายให้คนทำงานมีความปลอดภัย ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

 

 

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 123 คน โดยผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง จำนวน 180 ชั่วโมง จากหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวต้องเข้ารับการทดสอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อทดสอบผ่านจึงจะได้รับวุฒิบัตร และมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง และสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้
          รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) โดยกำหนดให้การขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง เป็น 1 ใน 11 นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องทำให้การประสบอันตรายจากการทำงานลดลงเป็นศูนย์
           ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในปี 2559 มีผู้ประสบอันตรายจากการทำงานจำนวน 89,488 ราย เสียชีวิต 584 ราย และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินสมทดแทนจำนวน 1,666.94 ล้านบาท
           “งานด้านความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความตระหนักรู้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานให้เข้มแข็ง ขณะเดียวกันสถานประกอบการเองจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เดิมที่เคยเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานให้ลดลงเป็นศูนย์” นายวรานนท์ฯ กล่าวในท้ายสุด

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว– ภาพ/
12 ธันวาคม 2560