“บิ๊กอู๋” สั่งขับเคลื่อนทั้งระบบ เตรียมความพร้อมแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วันที่: 
13 ธันวาคม 2017

  รมว.แรงงาน สั่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เตรียมความพร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ย้ำ! ศูนย์ปฏิบัติการฯ ถือเป็น Big Data มีประโยชน์และแก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็ว

วันนี้ (๑๓ ธ.ค. ๖๐) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ว่า พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศในทุกๆ มิติ อาทิ ความต้องการของตลาดแรงงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพต่างๆ การดูแลแรงงานผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศปลายทาง โดยกำชับให้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานด้านแรงงานได้ทั้งระบบ ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

“ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้เน้นย้ำว่า การมีฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานนั้น จะนำไปสู่การเตรียมแรงงาน ให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยแรงงานทุกประเภทจะต้องได้รับการคุ้มครองดูแลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ต้องมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มในทุกๆ ด้าน นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานจึงจำเป็นต้องสร้างศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) สำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูล หรือ Big Data ด้านต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก สามารถตอบโจทย์ด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ดาวนภา เนาวรังษี - ข่าว / 

ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร - ภาพ / 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐