‘บิ๊กอู๋’ ตั้ง ‘Working Group’ ศึกษาข้อเสนอ 12 ประเด็น จาก กกร. วางอนาคตแรงงานไทย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 
13 ธันวาคม 2017
รมว.แรงงาน ตั้ง Working Group ศึกษาข้อเสนอ 12 ประเด็นจาก กกร. วางอนาคตของแรงงานไทย เพื่อสอดรับกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
 
          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยกล่าวว่า “คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) 3 สถาบัน ได้ให้ข้อเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 6 กลุ่ม รวม 12 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวทางการใช้ประโยชน์จากกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพในตลาดแรงงานเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพมาใช้ในตลาดแรงงาน 2) ความต้องการแรงงานและพัฒนาประสิทธิภาพ มาตรฐานฝีมือ โดยกำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน (Database of Demand and Supply) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย 3) นโยบายอำนวยความสะดวกคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อกำหนดความชัดเจนของนิยามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทำงานตามประกาศกรมการจัดหางาน และรับทราบความคืบหน้าการพิจารณาอนุญาตอาชีพที่วงวนสำหรับคนไทยให้แรงงานต่างด้าวทำได้     4) การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลักดันให้คนประจำเรือไทยที่ทำงานเดินเรือในต่างประเทศได้รับความคุ้มครองด้านประกันสังคม ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...)  พ.ศ. ... พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... และการถอดถอนรายชื่อสินค้าไทยออกจาก TVPRA List นอกจากนี้ ยังได้หารือถึง 5) แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ   เพื่อบูรณาการการทำงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งขึ้น และ   6) ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และแนวทางการส่งเสริมการใช้แรงงานที่ดีในสถานประกอบกิจการ (Good Labour Pratices : GLP)”
 
 
          “กระทรวงแรงงาน จะตั้งคณะทำงาน หรือ Working Group ร่วมกันศึกษาใน 12 ประเด็นดังกล่าว รวมถึงการวางอนาคตของแรงงานไทย เพื่อสอดรับกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
13 ธันวาคม 2560