“บิ๊กอู๋” เร่งเครื่องพิสูจน์สัญชาติ ประสานทางการลาว เปิดศูนย์ฯ ในไทย บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

วันที่: 
14 ธันวาคม 2017

          รมว.แรงงาน หารือร่วม ออท.สปป.ลาวประจำประเทศไทย เตรียมประสานทางการลาว ออกหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐบาล สปป.ลาว พิจารณาจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวในไทย อำนวยความสะดวกนายจ้างและแรงงานไม่ต้องกลับประเทศต้นทาง พร้อมให้บริการเบ็ดเสร็จในประเทศไทยเหมือนเมียนมาและกัมพูชา

   พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน (วันนี้ 14 ธ.ค.60) โดยกล่าวว่า  ได้หารือกับท่านทูตลาวเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กลุ่มบัตร   สีชมพูและกลุ่มใบจับคู่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานของฝ่ายไทยและฝ่ายลาว ซึ่งจากการตรวจสอบการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ผ่านมา พบว่า แรงงานสัญชาติลาวที่จดทะเบียนบัตรสีชมพู มีจำนวนทั้งสิ้น 71,521 ราย ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 17,024 ราย คงเหลือ 54,497 ราย และกลุ่มใบจับคู่ (MOU) มีจำนวนทั้งสิ้น 87,792 ราย จึงได้เสนอเป็นหลักการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกลุ่มใบจับคู่ จากเดิมที่ต้องเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทาง เพื่อดำเนินการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยในรูปแบบ MOU นั้น สามารถดำเนินการเบ็ดเสร็จที่ประเทศไทย ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ให้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและกัมพูชา เพื่อให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ท่านทูตลาวได้รับหลักการดังกล่าวไว้พิจารณา โดยขอให้ทางรัฐบาลไทยทำหนังสือและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อนำเรียนทางการสปป.ลาวต่อไป

 

        “รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้หมดไป และพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ แต่อยู่ที่เงื่อนไขและนโยบายของประเทศต้นทางด้วย อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานจะให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวให้ได้รับบริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

+++++++++++++++++++++++

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ดาวนภา เนาวรังษี - ข่าว / 

สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ / 

14 ธันวาคม 2560