การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความเสมอภาคและการเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียน

วันที่: 
15 ธันวาคม 2017

          นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายปณิธิ ศิริเขต ผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความเสมอภาคและการเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม Impiana Hotel KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย Mr. Amir Bin Omar, deputy secretary general กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงานของประเทศไทยที่มีส่วนช่วยผลักดันเรื่องนี้ โดยได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนกันยายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในด้านดังกล่าวกับผู้แทนภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

 

         การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการจัดทำร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ฯ โดยมีผู้แทนภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ร่างดังกล่าวจะเป็นเอกสารผลลัพธ์ที่จะให้รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนทั้ง 10 ประเทศให้การรับรองในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานได้นำเสนอรายงานรายประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นดังกล่าวถูกบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งจะมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีกรอบแนวคิดการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้กล่าวถึงภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อรองรับ Green Jobs หรืองานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยสอดแทรกเนื้อหาฝึกอบรมให้มีเรื่องของ Green and Clean Energy รวมถึงความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Green Jobs พร้อมทั้งให้การรับรองหลักสูตรดังกล่าวผ่านพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีปลายปีได้ 200 เปอร์เซ็นต์ และกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตสีเขียวโดยการดำเนินนโยบายและมาตรการสำหรับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานควบคู่กับการคุ้มครองทางสังคม อาทิ การดำเนินโครงการ Safety Thailand เป็นต้น

 

++++++++++++++++++++++++

 

กลุ่มงานอาเซียน

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

15 ธันวาคม 2560