ก.แรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการช่วงเทศกาลปีใหม่ ลูกจ้างได้หยุดยาว ๔ วัน

วันที่: 
15 ธันวาคม 2017

            กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างได้หยุดยาวต่อเนื่อง ๔ วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา พร้อมทั้งขอให้งดดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดให้วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดต่อเนื่องกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดปีใหม่ จึงขอความร่วมมือให้นายจ้างพิจารณาจัดให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ลูกจ้างได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งขอให้ลูกจ้างที่เดินทางกลับภูมิลำเนาใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ งดดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัย

            ทั้งนี้สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศให้วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันสิ้นปี และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันขึ้นปีใหม่และวันหยุดตามประเพณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๓๕๖๐ ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง นายจ้างต้องจัดให้วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี

            “สำหรับสถานประกอบกิจการประเภทงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่พาหนะทำงานไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง หากจะให้ทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ ๒ ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบระยะเวลา ๑๐ ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว” โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว