แรงงานไทยตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทยต้องทำใบอนุญาต Tom Yam Pass

วันที่: 
15 ธันวาคม 2017

          กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียในตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทย ควรตรวจสอบนายจ้างที่จะเข้าไปทำงานด้วยว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียกำหนด และมีใบจดทะเบียนประกอบธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และขอให้นายจ้างดำเนินการขอทำใบอนุญาต Tom Yam Pass เพื่อป้องกันการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

          นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียชี้แจงถึงการทำใบอนุญาต Tom Yam Pass ซึ่งเป็นใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass (Temporary Empioyment) ระยะสั้น ที่ทางการมาเลเซียออกให้กับแรงงานไทย ตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทย (Tukang Masak Masakan thai) โดยในระยะแรกทางการมาเลเซียออกใบอนุญาตแบบระยะสั้น ๓ เดือน และต่ออายุได้เรื่อยๆ และเมื่อปี ๒๕๕๙ ทางการมาเลเซียได้ปรับระยะเวลาของใบอนุญาตจาก เดิม ๓ เดือน เป็น ๖ เดือน ซึ่งการทำใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการ แม้ว่าแรงงานไทยประสงค์จะทำใบอนุญาตให้ถูกต้อง แต่นายจ้างไม่ดำเนินการให้ หรือกรณีที่นายจ้างมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียกำหนด ไม่มีใบจดทะเบียนประกอบธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ก็ไม่สามารถดำเนินการทำใบอนุญาตให้แรงงานไทยได้

          นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียในตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทย ควรให้นายจ้างดำเนินการขอทำใบอนุญาต Tom Yam Pass ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบนายจ้างที่จะเข้าไปทำงานด้วยว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียกำหนด และมีใบจดทะเบียนประกอบธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1694  และเว็บไซต์ http://www.overseas.doe.go.th/

 

+++++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 
ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ข่าว / 
15 ธันวาคม 2560