รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่: 
16 ธันวาคม 2017

              วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมืแรงงาน นำเยี่ยมชม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน ๖ ขอนแก่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่า เสนอให้มีการบริการจัดการสถานที่ที่เป็นระบบ สะอาด ในส่วนครูผู้สอนควรเป็นต้นแบบที่ สอนด้วยความรู้ มีอุดมการณ์ มีวินัยตรงต่อเวลา หลักสูตรการเรียนการสอนมีสื่อการเรียนการสอนครบถ้วนหลักสูตรอาหารควรมีตำหรับอาหารเป็นของตนเอง รวมทั้งได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ทำงานเป็นเอกภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานต่อไป

 

 

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
15 ธันวาคม 2560