ILO พบปลัดแรงงาน หารือความร่วมมือหลายด้านร่วมกัน

วันที่: 
19 ธันวาคม 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ (Mr. Graeme Buckley) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ที่เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงแรงงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และแสดงความขอบคุณกระทรวงแรงงานในความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งหารือการจัดทำ Decent Work Country Programme Document ร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น และติดตามความคืบหน้าความร่วมมือการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี 2560 (National Working Children Survey 2016/17 of Thailand) รวมถึงการจัดการบริหารแรงงานข้ามชาติ การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในห้วงของระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

            นายจรินทร์ฯ กล่าวว่า เรื่องของการบริหารแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลไทยได้ออกพระราชกำหนดฯ มา  เพื่อหวังว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลานานจะได้เข้าสู่ระบบและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะได้นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลโดยจะดูแลให้สิทธิตามกฎหมายไทย ทั้งค่าจ้างแรงงาน สภาพการจ้าง รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่สมควรได้รับเทียบเท่าคนๆ หนึ่งในสังคมโลกเช่นเดียวกัน รวมถึงได้ขอขอบคุณ นายเกรมฯ ที่แสดงความห่วงใยเรื่องแรงงานต่างด้าว สำหรับเรื่องของความร่วมมือการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี 2560 ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมรับไปดำเนินการต่อ

------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2560

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ