“บิ๊กอู๋” ย้ำ ขรก.แรงงานต้องเข้มแข้ง เร่งบูรณาการสร้างศักยภาพคน ขับเคลื่อนประเทศ

วันที่: 
22 ธันวาคม 2017

            รมว.แรงงาน มอบนโยบาย กสร. ย้ำ ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการทำงานให้เกิดเอกภาพ กำหนดแผนงาน มีเป้าหมาย ประสานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสร้างศักยภาพคน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

 

 

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้พัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ด้านความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเน้นการสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ คิดวิเคราะห์ สร้างข้าราชการให้เก่งให้ดีในทุกระดับ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า หลักการสำคัญในการบริหารกระทรวงจะต้องมีแผนปฏิบัติการ มีหน่วยงานเจ้าภาพ มีเป้าหมาย บูรณาการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน หน่วยงานของกระทรวงทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ต้องคุยกันในการบูรณาการทำงานให้เกิดเอกภาพเพื่อให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการในการบังคับบัญชาได้ ทำงานด้วยแนวทางประชารัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ชัดเจน เกิดความคุ้มค่า ขณะเดียวกันจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดึงทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้เน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการเร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันให้มีเอกสารยืนยันตัวบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบเพื่อจัดระบบคิวให้การพิสูจน์สัญชาติแรงงานเกิดความคล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำว่า นโยบายจะดีไม่ดีอยู่ที่คนทำและขึ้นอยู่กับผู้นำหน่วยที่จะกำหนดเป้าหมายและสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้มีประสิทธิภาพ ส่วนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและเฝ้าระวังจากทุกระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในทุกระดับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2561 และโครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม มุ่งสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารกรมทุกระดับทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 170 คน

-----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
22 ธันวาคม 2560