รองปลัดแรงงาน ‘ย้ำ’ นบก. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม พัฒนาตนเองในทุกด้าน

วันที่: 
26 ธันวาคม 2017
รองปลัดแรงงาน เน้นย้ำ นักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ในทุกๆ ด้าน พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
 
 
          วันนี้ (26 ธ.ค. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.)  รุ่นที่ 17 ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท โดย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง หรือ นบก. เป็นหลักสูตรที่สำคัญหลักสูตรหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนานักบริหารระดับกลางให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    ในด้านการบริหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ผู้บริหารในระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงานนั้นมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพราะฉะนั้นนักบริหารที่ดีจึงต้องมีจิตใจเข้มแข็ง อดทน เสียสละ ทุ่มเท มุ่งปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน ประกอบกับในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง ดังนั้นข้าราชการทุกคนจึงควรที่จะพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง” 
          การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17 ประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 40 คน แบ่งเป็นข้าราชการในส่วนกลาง จำนวน 14 คน ส่วนภูมิภาค 25 คน และสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 1 คน การฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 จนถึงวันนี้ รวมระยะเวลาตลอดหลักสูตร จำนวน 15 วัน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
 26 ธันวาคม 2560