“บิ๊กอู๋” ดึงเอกชน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 
27 ธันวาคม 2017

              รัฐมนตรีแรงงาน จับมือ สถานประกอบการ 500 แห่ง นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ร่วมพัฒนาทักษะแรงงานสอดคล้องความต้องการในภาคบริการ เพิ่มศักยภาพกำลังคนไปสู่ประเทศไทย 4.0 

 

 

            พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าไม่มีการพัฒนาปรับปรุงจะทำให้เกิดความล้าหลัง รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งแรงงานจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น เน้นในเรื่องการนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในภาคบริการและภาคต่างๆ การทำงานด้วยปัญญา ซึ่งทำงานน้อย ได้งานมาก และได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคนไปสู่ประเทศไทย 4.0
            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 38 ล้านคนให้มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยการทำงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกทักษะฝีมือของคนนั้นไม่มีขีดจำกัด สิ่งสำคัญในการฝึกทักษะให้แก่แรงงานในสถานประกอบการนั้น ครูฝึกจะต้องมีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ มีวิธีการในการถ่ายทอด รวมทั้งมีหลักสูตรการฝึก ตารางการฝึก เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความพร้อม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้การฝึกทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลดภาระในการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกทั้งยังได้สิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การลดหย่อนด้านภาษี สิทธิในการรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละกรณี โดยมีผู้บริหารของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารวมกว่า 500 แห่ง

--------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว – ภาพ/
27 ธันวาคม 2560