สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอัจฉราภรณ์ ธีรรัฐพล นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม งานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการหางานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีโอกาสพบนายจ้าง หรือ เจ้าของสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานโดยตรง ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งได้รับการสัมภาษณ์โดยตรงจากผู้จ้างงาน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ฯ