“บิ๊กอู๋” สั่งยกร่าง ILO ฉบับที่ ๒๙ และฉบับที่ ๑๘๘ เสนอ สนช. ปลายเดือนมีนาฯ

วันที่: 
18 มกราคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งเร่งยกร่างกฎหมายอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๒๙ และอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ เสนอ สนช. ปลายเดือนมีนาคมนี้ พร้อมวางแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

 

 

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวภายหลังการประชุมว่า ให้เร่งดำเนินการยกร่างกฎหมาย เพื่อรองรับการให้สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ และยกร่าง/ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ให้แล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป รวมถึงให้ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

            นอกจากนี้ยังได้วางแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย โดยออกระเบียบให้พนักงานตรวจแรงงาน เมื่อพบการกระทำความผิดที่ใช้แรงงานเด็กในลักษณะอันตรายหรือสถานที่ที่ห้ามเด็กทำ หรือเด็กที่เข้าข่ายแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ให้ดำเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวนทันที โดยไม่มีการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมีผลปฏิบัติทันที ๑๙ มกราคมนี้

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ