รมว.แรงงาน บรรยายพิเศษ “ภาวะผู้นำกับการพัฒนาประเทศ”

วันที่: 
18 มกราคม 2018

         วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับการเรียนเชิญจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการพัฒนาประเทศ” ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะสมรรถนะเกี่ยวกับการตรวจราชการ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน ๔๐ ราย 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / สมภพ ศีลบุตร - ภาพ / ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑