"บิ๊กอู๋" ย้ำ แรงงาน - พม. เชื่อมต่องานดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ป้องกันค้ามนุษย์ทุกมิติตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 
20 มกราคม 2018

           รมว.แรงงาน เผย แรงงาน - พม. เชื่อมต่อลักษณะงาน เน้นดูแลแรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ ป้องกันการค้ามนุษย์พัฒนาประเทศให้ก้าวทันและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

 

 

           พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงสัมมนา การจัดการความรู้ "คลังสมองผู้สูงอายุ" เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยกล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่เคยดูแลงานของกระทรวง พม. และมาดูแลงานของกระทรวงแรงงานต่อ ซึ่งทั้งสองกระทรวงมีลักษณะของงานที่เชื่อมต่อกันโดยเฉพาะแรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ และการค้ามนุษย์ในมิติสิทธิมนุษยชน
         พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การพัฒนาประเทศไทยภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบันนั้น ได้ยึดทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานในการพัฒนา ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ก้าวทันการพัฒนาของประเทศประชาคมโลก ทั้งนี้ การพัฒนาแห่งสหัสวรรษได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 4 ด้าน คือ 1) ความยากจนและความมั่นคงด้านอาหาร 2) การศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศ 3) ด้านสาธารณสุข และ 4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ซึ่งผลจากการพัฒนาดังกล่าวจะทำให้อัตราการเกิดของประชากรลดลงและอัตรการตายก่อนวัยอันควรก็ลดลงเช่นเดียวกัน เป็นสาเหตุทำให้ประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้นกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกันหากทุกภาคส่วนเตรียมปัจจัย 4 รองรับไม่ทันก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งนี้ กระทรวง พม.ได้ให้ความสำคัญเห็นคุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุ มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่แผนรับมือเฉพาะหน้า แผนระยะกลางและแผนระยะยาวในอนาคตมากกว่า 20 ปี พร้อมทั้งประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการและอื่นๆให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

------------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
20 มกราคม 2561