ปลัดแรงงาน ลงพื้นที่ 3 จังหวัด อีอีซี สำรวจความต้องการแรงงาน

วันที่: 
22 มกราคม 2018

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 พบปะตัวแทนสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษา และตัวแทนจากสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อสำรวจความต้องการด้านแรงงาน จำนวน ตำแหน่งงาน และสาขาที่ต้องการให้พัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อป้อนตลาดแรงงานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือภาคเอกชนจัดทำฐานข้อมูลปฐมภูมิด้านแรงงาน

 

 

 

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
22 มกราคม 2561