“บิ๊กอู๋” พัฒนาผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ก้าวสู่ผู้บริหารมืออาชีพ หวังเป็นกระทรวงมาตรฐานระดับอาเซียน

วันที่: 
23 มกราคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารกระทรวงแรงงานเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารมืออาชีพ เน้นการพัฒนาโดยการเริ่มต้นที่ตนเอง การมีส่วนร่วม และความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้บริหารนำไปสู่การขับเคลื่อนงานของกระทรวง พร้อมพัฒนาคนรุ่นหลังให้มีความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

 

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารกระทรวงแรงงานเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยกล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีข้างหน้า ต้องไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ไปสู่ ๔.๐ มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน แต่ยังยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ และได้วางยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ด้าน ความมั่นคง ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลดความเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพในการบริหาร จึงได้นำเอายุทธศาสตร์นี้มาใช้ โดยจะทำให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่ได้มาตรฐานอาเชียน โดยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ๑๑ ด้าน นโยบายระดับพื้นที่(Area Based) เพื่อจัดระบบการทำงานที่เชื่อมโยงเเละบูรณาการร่วมกัน ๔ ด้าน และนโยบายบริหารการพัฒนา โดยเน้นความมีเอกภาพ ๖ ด้าน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการเริ่มต้นที่ตนเอง และการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูง กรม แรงงานจังหวัดต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวนำไปสู่การขับเคลื่อนงานของกระทรวง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มองเหตุปัจจัยให้รอบด้าน ตอบโจทย์ของประเทศได้ตรงประเด็น และอุทิศตนเพื่อองค์กรและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมพัฒนาคนรุ่นหลังให้มีความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่

            ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานตั้งแต่ระดับบริหารต้นขึ้นไป ข้าราชการฝ่ายการเมือง และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความรู้ แนวคิด สมรรถนะ ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารให้สอดรับกับการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาทีมงานของกระทรวงแรงงานให้มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ให้สามารถนำทีมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ