ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข้อมูลแบบฟอร์มแสดงเจตนา

 

 ชื่อฟอร์ม :   แบบฟอร์มแสดงเจตนา
รายละเอียด :   ข้อมูลแบบฟอร์มแสดงเจตนา เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกข้าราชการบำนาญ
ไฟล์ :    1.แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำ)
     2.แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (สำหรับผู้ที่เคยทำแล้ว)
     3.แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
หน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
โทรศัพท์ :   0 2232 1437