ก.แรงงาน ส่งเยาวชนไทยกว่า 4 พันคน ฝึกงานเทคนิค IM Japan เรียนรู้ภาษา ต่อยอดอาชีพ

วันที่: 
29 มกราคม 2018

          ปลัดแรงงาน จับมือ ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) สานต่อความร่วมมือจัดส่งเยาวชนไทยไปฝึกงานเทคนิคกว่า 4,000 คน เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ระเบียบวินัยในการทำงานของญี่ปุ่น นำทักษะประสบการณ์ต่อยอดประกอบอาชีพ

 

 


          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr.Kyoei Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงานในประเด็นที่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค เนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค อาทิ การขยายระยะเวลาการฝึกงานจาก 3 ปีเป็น 5 ปี ขยายโควตาผู้ฝึกงานให้องค์กรรับและนายจ้างที่มีประวัติดี การเพิ่มสาขาอาชีพ และอนุญาตให้ผู้ฝึกงานได้ฝึกงานมากกว่า 1 ประเภทงาน ในกรณีเป็นนายจ้างรายเดียวกัน และการเพิ่มสาขาอาชีพการดูแลบริบาลในระบบการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค เป็นต้น
          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงแรงงานจะได้สร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าตามโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค (IM Japan) ซึ่งได้ส่งเยาวชนไทยที่เรียนจบเทคนิคไปฝึกงานเพื่อแสวงหาโอกาส เพิ่มทักษะของตนเอง และนำความรู้ที่ได้กลับมาต่อยอดในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ เยาวชนแต่ละคนยังได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นรายได้เดือนละประมาณ 30,000 บาท รวมทั้งการได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และระเบียบวินัยในการทำงานแบบญี่ปุ่น เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ได้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมาต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย
          ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - เดือนกันยายน 2560 มีผู้ฝึกงานเดินทางไปฝึกงานทั้งสิ้น 4,182 คน ขณะนี้ยังฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 831 คน สำเร็จการฝึกงานและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 2,877 คน ซึ่งทั้งสองประเทศนอกจากจะกระชับความร่วมมือในโครงการ IM Japan ให้แน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต


----------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
29 มกราคม 2561