ก.แรงงาน รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

วันที่: 
01 กุมภาพันธ์ 2018

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ โดยกระทรวงแรงงานได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ศาล กฤษฎีกา ทหารบก ทหารเรือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรมบัญชีกลาง ตำรวจ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง EU ILO IOM EJF สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมประมง เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ องค์กร Human rights Watch ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ฯลฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างกฎหมายดังกล่าว ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กระทรวงแรงงาน

 

 

 

----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑