“บิ๊กอู๋” เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ เร่งระบายต่างด้าวค้างพิสูจน์สัญชาติให้ทันกำหนด

วันที่: 
01 กุมภาพันธ์ 2018

          รมว.แรงงาน เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว 5 กุมภาพันธ์นี้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบพิสูจน์สัญชาติ เน้น ระบบมีขั้นตอนชัดเจน สะดวก โปร่งใส มี CEO เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ บูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้าพิสูจน์สัญชาติทันตามกำหนด

 

 

         พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและขอใบอนุญาตทำงานมีจำนวน 1,999,240 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 1,187,411 คน คงเหลือ 811,829 คน โดยมีศูนย์พิสูจน์สัญชาติรวม 13 แห่ง ประกอบด้วย กัมพูชา 3 ศูนย์ ลาว 1 ศูนย์ และเมียนมา 9 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตรวจสัญชาติ และการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวที่เหลือ จึงได้วางระบบโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว ทำหน้าที่ CEO ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
        พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบขั้นตอนเพื่อให้มีระยะเวลาที่รวดเร็วและการทำงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ยกระดับการให้บริการภายในศูนย์ฯ ให้มีความเป็นระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่ายสะดวกต่อการปฏิบัติด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และทันเวลา โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กำกับดูแล จัดระบบการทำงานของศูนย์ฯ ให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด มอบจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ เร่งรัดนายจ้างให้นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติทันตามเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบเป็นระยะ

-----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
1 กุมภาพันธ์ 2561