อดุลย์ มั่นใจ พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว เสร็จตามแผนภายใน 30 มิ.ย.นี้

วันที่: 
02 กุมภาพันธ์ 2018

            พลเอก ประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติ ลดขั้นตอน ลดเวลา ไม่เรียกรับผลประโยชน์ จับมือเมียนมา ลาว และกัมพูชา บริหารศูนย์พิสูจน์สัญชาติให้มีประสิทธิภาพ ด้าน พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มั่นใจพิสูจน์สัญชาติกว่า 8 แสนคน เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 

 

 

            วันที่ (2 ก.พ. 61) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ตรีเทพ) ของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมประชุม โดย พลเอก ประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย โดยกล่าวว่า แผนปฏิบัติการตรีเทพจะสำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการบูรณาการและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่มีการทุจริต หรือแสวงหาประโยชน์ใดๆ และจะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด ขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้ 1.) ทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ทำให้เกิดความสะดวก ลดขั้นตอน ลดเวลา และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ 2.) ให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นหลักในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3.) ประสานขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในการบริหารศูนย์พิสูจน์สัญชาติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการปรับย้ายศูนย์ จัดระบบการทำงานภายในศูนย์ ตลอดจนเพิ่มเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้เพียงพอต่อปริมาณงานในแต่วัน ซึ่งฝ่ายไทยจะให้การสนับสนุนต่อการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในปัจจุบันว่า มีแรงงานต่างด้าวที่ต้องพิสูจน์สัญชาติ และขออนุญาตทำงาน จำนวน 1,999,240 คน มีศูนย์พิสูจน์สัญชาติรวม 13 ศูนย์ ประเทศกัมพูชา 3 ศูนย์ ลาว 1 ศูนย์ และเมียนมา 9 ศูนย์ ซึ่งปัจจุบันพิสูจน์สัญชาติแล้ว 1,187,411 คน ยังคงเหลือ 811,829 คน กระทรวงแรงงาน จึงมีแผนปฏิบัติการตรีเทพ มีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว (ศปก.บต.รง.) ในส่วนกลาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกรุงเทพมหานคร (ศปก.บต.กทม.) จำนวน 2 ศูนย์ และศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัด (ศปก.บต.จว.) ในส่วนภูมิภาค จำนวน 11 ศูนย์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในกรุงเทพมหานคร และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัด (กตจ.) พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับประเทศต้นทาง โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือในการพิสูจน์สัญชาติ มั่นใจว่าแผนปฏิบัติการตรีเทพจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดทำประวัติและออกใบอนุญาตทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการทำงานที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ จำนวน 811,829 คน จะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แน่นอน

---------------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2 กุมภาพันธ์ 2561

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ